RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach ul. Wolności 16, 11-430 Korsze, tel. (89) 754 01 23, e-mail: biblioteka@mgbpkorsze.pl

Administrator Danych Osobowych informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach pełni Pani Paulina Więckiel. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Bibliotece oraz realizacją praw z tym związanych, telefonując pod numer: 534 860 829 lub pisząc pod wskazany adres e-mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 r., z poźn. zm., art. 4.1 oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 r. z poźn. zm., art.13.1.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Uprawnienia dotyczące danych osobowych

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja uprawnień będzie możliwa na wniosek przesłany drogą pisemną na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, ul. Wolności 16, 11-430 Korsze lub poprzez adres e-mail: biblioteka@mgbpkorsze.pl