HISTORIA


1947

- Została założona nieoficjalnie Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zwana wówczas Biblioteką Gromadzką. Jej księgozbiór stanowiły dary, zaś prowadziła ją społecznie Bronisława Zienkiewicz - repatriantka z Turmont. Biblioteka mieściła się przy ul. Mickiewicza 2.

1948

- 11 sierpnia Uchwałą Nr 43 Rady Narodowej (ku upamiętnieniu 4-tej rocznicy Odrodzenia Polski) oficjalnie zostaje powołana Biblioteka Publiczna Gminy Korsze ul. Mickiewicza 2 (obecnie Bank Spółdzielczy), 1 pomieszczenie, regały zbite z desek, księgozbiór wielkości 500 woluminów. Bibliotekę nadal prowadzi Pani Zienkiewicz.

1950

- Założono pierwsze punkty biblioteczne w Parysie i Kraskowie. Biblioteka Publiczna zostaje połączona z biblioteką szkolną. Biblioteka nadal mieści się przy ulicy Mickiewicza 2. Powstaje Biblioteka Publiczna w Sątocznie.

1951

- Prowadzenie biblioteki przejmuje Janina Korbut.

- kwiecień - Biblioteka zostaje przeniesiona do Szkoły Podstawowej i zajmuje lokal o pow. 40 m².

1954

- lipiec - biblioteka zostaje przeniesiona do mieszkania prywatnego bibliotekarki Janiny Korbut i zajmuje izbę o pow. 17,5 m².

- Biblioteka obsługuje 4 punkty biblioteczne.

1956

- Powstaje Biblioteka Gromadzka w Łankiejmach.

1957

- Prowadzenie biblioteki powierzono Pani Marii Cimoszko.

- Lokalizacja biblioteki, ciasnota oraz ubogi księgozbiór powoduje zmniejszenie liczby czytelników i wypożyczeń, przestają działać punkty biblioteczne.

1961

- październik - pracę w bibliotece przejmuje Pani Irena Ancewicz. Biblioteka nadal mieści się w mieszkaniu prywatnym. Księgozbiór - 3671 wol., działa 1 punkt biblioteczny.

1962

- Założono 3 punkty biblioteczne w Glitajnach, Wandajnach i Olszynce.

1964

- wrzesień - Biblioteka po wielu staraniach otrzymuje lokal o pow. 69 m² oraz nowe meble. Następuje rozkwit działalności placówki. Kierownik biblioteki czyni starania o uzyskanie drugiego etatu.

1965

- Biblioteka otrzymuje ½ etatu. Rok 1965 obfituje w bogatą działalność kulturalno-oświatową.

1966-1970

- Zwiększa się ilość punktów bibliotecznych z 5 do 7 oraz powstają 2 punkty sąsiedzkie w Korszach i Błogoszewie.

- Punkt biblioteczny w Parysie zostaje przekształcony na Bibliotekę Gromadzką.

- Są to lata stale rosnącej działalności Biblioteki. W 1970 r. w Bibliotece pracują 2 osoby w pełnym wymiarze godzin, 1 na ¾ etatu oraz sprzątaczka.

1971-1975

- Rozwija się sieć punktów bibliotecznych (11). W 1973 r. w związku z reorganizacją powiatów byłe biblioteki gromadzkie ulegają przekształceniu na filie biblioteczne i wchodzą pod nadzór administracyjno-gospodarczy bibliotek gminnych i miejsko-gminnych.

- Bibliotece Miasta i Gminy w Korszach przypadły 4 filie - w Parysie, Sątocznie, Kraskowie i Łankiejmach.

- W 1975 r. Biblioteka Miasta i Gminy w Korszach zyskuje kolejne ¼ etatu.

- W 1973 r. zorganizowano bibliotekę przyzakładową w Kombinacie PGR w Garbnie.

1975-1977

- W 1975 r. biblioteki gminy Korsze zajęły III miejsce w województwie w konkursie na najlepszy punkt biblioteczny (p.b. w Głowbitach), w 1977 r. I miejsce za punkt biblioteczny w Wandajnach. 

- W 1976 r. Biblioteka Miasta i Gminy Korsze zajęła II miejsce w konkursie na wspomnienia oraz II miejsce na monografie bibliotek.

- W 1977 r. w sieci działa 5 filii bibliotecznych oraz 33 punkty biblioteczne.

1978-1979

- Następuje zmiana na stanowisku kierownika biblioteki w Korszach, ponieważ po długotrwałej chorobie odchodzi P. Ancewicz.

- Kierownikiem zostaje Pan Zbigniew Opacki. Rozpoczynają się starania o lokal w celu utworzenia Oddziału dla dzieci.

1982

- wrzesień - zostaje otwarty Oddział dla dzieci o powierzchni 70 m² przy ul. Mickiewicza 3.

1985

- W sierpniu pożegnał Bibliotekę dyrektor Zbigniew Opacki, a jego miejsce zajęła Pani Krystyna Janeczko. W sieci bibliotek notuje się pewną stabilizację. Działa 6 filii bibliotecznych, w tym 2 biblioteki publiczno-zakładowe w Garbnie i Dublinach.

- Biblioteka w Korszach obsługuje 8 punktów bibliotecznych, ogółem w gminie jest ich 24.

- Po raz kolejny punkt biblioteczny w Wandajnach zajmuje I miejsce w województwie. Biblioteki gminy Korsze mogą poszczycić się wysokimi wskaźnikami czytelnictwa.

1987

- Następuje kolejna zmiana na stanowisku dyrektora i funkcję obejmuje Pani Jadwiga Hajduk pełniąc ją do dnia dzisiejszego (z krótką półroczną przerwą w 1999 r., kiedy to Biblioteka zostaje połączona z Domem Kultury).

1990

- październik - nastąpiło połączenie Filii Biblioteki Publicznej w Łankiejmach z Biblioteką Szkolną. Połączona Biblioteka nosi nazwę Filia Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Łankiejmach.

1991

- czerwiec - podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Parysie.

- sierpień - Filia w Parysie ulega likwidacji, na jej miejscu powstaje stały punkt biblioteczny.

1993

- Biblioteka cieszy się dużą popularnością i osiąga wysokie wskaźniki czytelnictwa, a potwierdzeniem tego może być fakt  otrzymania listu gratulacyjnego od Wojewody olsztyńskiego skierowany do kierownictwa i pracowników MGBP.

1995

- Biblioteka zajęła II miejsce w województwie w kategorii bibliotek miejsko-gminnych w konkursie bibliotek publicznych województwa olsztyńskiego 1995 roku. Placówka w Korszach boryka się z coraz trudniejszymi warunkami lokalowymi.

1996

- Po długoletnich staraniach o poprawę sytuacji lokalowej rozpoczynają się prace nad adaptacją budynku po Ośrodku Zdrowia na potrzeby Biblioteki w Korszach.

- Filia Biblioteki Publiczno-Zakładowej w Garbnie z pomieszczenia usytuowanego w biurowcu PGR przenosi się do lokalu mieszczącego się w Przedszkolu w Garbnie i przekształca się w Filię Biblioteki Publicznej.

- Na terenie gminy działa 6 placówek bibliotecznych, stały punk biblioteczny w Parysie oraz 5 punktów bibliotecznych na wsiach.

1997

- kwiecień - Biblioteka w Korszach przeprowadza się do lokalu z prawdziwego zdarzenia, specjalnie adoptowanego dla celów bibliotecznych, widnego, przestronnego, wyposażonego w nowy sprzęt. grudniu następuje uroczyste otwarcie placówki z udziałem władz miasta, przedstawicieli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, miejscowego proboszcza oraz bibliotekarzy z sąsiadujących gmin. Przestają działać punkty biblioteczne.

- Biblioteka Publiczno-Zakładowa mieszcząca się w Zakładzie Karnym w Dublinach przechodzi w administrowanie pod Zakład Karny w Bartoszycach.

1998

- wrzesień - odbyła się uroczystość obchodów 50-lecia działalności MGBP w Korszach. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych oraz byli i obecni pracownicy biblioteki, a także dyrekcja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz bibliotekarze ościennych bibliotek. Uroczystość rozpoczęto odsłonięciem pamiątkowej tablicy. Dyrekcja i bibliotekarze otrzymali listy gratulacyjne, podziękowania oraz nagrody. Drobne upominki wręczono również byłym pracownikom Biblioteki.

1999

- Następuje połączenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu.

- Filia Biblioteczna w Garbnie przenosi się do pomieszczenia w Zespole Szkół w Garbnie.

2000

- Następuje likwidacja ostatniego stałego punktu bibliotecznego w Parysie.

- luty – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zostaje wyłączona ze struktury Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

2001

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przekształca się z jednostki budżetowej na „Samorządową Instytucję Kultury”, przez co staje się samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową.

2004

- styczeń - w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach rozpoczęto prace nad tworzeniem własnej bazy katalogowej w systemie MAK.

- kwiecień - Biblioteka w Korszach otrzymała sprzęt komputerowy w ilości 3 szt. oraz podłączenie do bezprzewodowej sieci Wi-Fi umożliwiające łączenie z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki. Sprzęt pozyskano dzięki programowi „Ikonka”, którego głównym celem jest zapewnienie jak najszerszym rzeszom ludności, taniego, łatwego i powszechnego dostępu do Interneu poprzez zakładanie tzw. „czytelń internetowych” m.in. w bibliotekach publicznych.

2006

- luty - Filia Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Łankiejmach została przeniesiona do lokalu po byłym Ośrodku Zdrowia i zyskała przez to na swojej atrkacyjności. Czytelnicy chętniej przychodzą do ciepłego i miłego lokalu, z zapleczem sanitarnym i bez krępującego wejścia.

2007

- Reaktywacja w maju 2007 r. punktu bibliotecznego w Parysie, który działa przy pracowni wiejskiej.

- Filia Biblioteczna w Kraskowie przystąpiła do konkursu „Pożyteczne wakacje” organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi i otrzymała dotację w wysokości 2989 zł na organizację 10-dniowych atrakcyjnych wakacji dla dzieci z terenu Sołectwa Kraskowo.

- Biblioteka oraz jej filie w Garbnie, Sątocznie i Łankiejmach otrzymały 8 zestawów komputerowych oraz 4 urządzenia wielofunkcyjne w ramach projektu pn. „Kultura Informacja Sukces – Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim.

2008

- Filia Biblioteczna w Kraskowie po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w wysokości 2970 zł w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje”.

2009

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zajęła I miejsce w województwie w kategorii Bibliotek Miejsko-Gminnych za szczególne osiągnięcia w zakresie czytelnictwa i działalności kulturalno-oświatowej i otrzymała z tego tytułu od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego nagrodę oraz tytuł „Bibliotheca Bona”.

- czerwiec – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka wiodąca i otrzymała sprzęt komputerowy w postaci laptopa, rzutnik multimedialny, 2 zestawy komputerowe dla Filii Bibliotecznej w Kraskowie oraz urządzenia wielofunkcyjne i aparaty fotograficzne dla wszystkich placówek na terenie miasta i gminy. W ramach programu pracownicy Biblioteki zostali objęci długofalowym wsparciem w postaci bezpłatnych szkoleń specjalistycznych i warsztatowych.

- zmodernizowano ogrzewanie w Filii Bibliotecznej w Kraskowie. Ogrzewanie z pieca kaflowego zmieniono na elektryczne.

2010

- Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 2500 zł na projekt pt. „Dyskusyjny Klub Filmowy Ambitny Tor” w ramach programu „Młodzi Menedżerowie Kultury w bibliotekach”.

- Oddział dla dzieci w Korszach oraz Filia Biblioteczna w Łankiejmach zakwalifikowała się do programu realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców. W ramach projektu dane biblioteki prowadzą tzw. „Grupy Zabawowe”, czyli zajęcia edukacyjne dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola i ich rodziców.

- Biblioteka przystąpiła do programu „Biblioteki z Internetem TP” i otrzymuje (od 2010 r. do 2015 r.) dofinansowanie na pokrycie kosztów dostępu do Internetu oraz organizację różnych przedsięwzięć promujących wykorzystanie Internetu.

- Biblioteka przystąpiła do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Infrastruktura Bibliotek” i otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 000 zł na zadanie pt. „Modernizacja obiektów bibliotecznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach oraz doposażenie w meble i sprzęt”. Całość zadania zamknęła się kwotą 72 000 zł.
W ramach zadania wykonano:
1. Gruntowny remont Filii Bibliotecznej w Sątocznie
2. Wymiany grzejników i armatury łazienkowej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach
3. Doposażono w meble i sprzęt Bibliotekę główna i filie (utworzono m.in. kąciki malucha)

- W listopadzie Biblioteka rozpoczęła realizację projektu pn. „Od Kopciuszka do Hamleta - Spotkania teatralne w Korszach, Sątocznie, Łankiejmach i Kraskowie” na które otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 18 060 zł w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007-2013.

- W I półroczu 2010 r. nastąpiła wymiana okien w Filii Bibliotecznej w Sątocznie, Kraskowie i Łankiejmach, co w znacznym stopniu poprawiło warunki pracy tych placówek.

- We wrześniu 2010 r. na mocy podpisanej umowy pomiędzy Zakładem Karnym w Dublinach, a Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Korszach powstaje stały punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym. Wymiany księgozbioru odbywają się systematycznie co najmniej raz na kwartał.

2011

- marzec - powstaje Dyskusyjny Klub Książki przy Oddziale dla dorosłych w Korszach.

- nastąpiła modernizacja pomieszczenia bibliotecznego w Filii Bibliotecznej w Łankiejmach, polegająca na wyburzeniu ścianki działowej. Modernizacja wpłynęła na zwiększenie przestronności pomieszczeń placówki i lepszy dostęp do oferowanych usług.

- w Filii Bibliotecznej w Kraskowie dzięki dofinansowaniu z EDP Renewables (Farma Wiatrowa) zakupiono nowe stoliki i krzesła oraz meble i zabawki do utworzonego „Kącika Malucha”.

- maj - Placówki biblioteczne w Korszach, Sątocznie, Łankiejmach, Garbnie i Kraskowie otrzymały sprzęt komputerowy z Programu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim” (filie po 2 zestawy komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne, Korsze - 4 zestawy, urządzenie wielofunkcyjne. Wszystkie placówki otrzymały również biurka pod komputery, krzesła oraz szafki pod urządzenie wielofunkcyjne. Wartość przekazanego sprzętu komputerowego i mebli to 110 877,07 zł.

2012

- W miesiącach letnich (lipiec, sierpień) w ramach projektu pt. „Remont i modernizacja Filii Bibliotecznej w Kraskowie” placówka filialna w Kraskowie zyskała nowe oblicze. Remont przeprowadzono dzięki przyznanej pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Kwota dofinansowania to 25 000 zł. Ogólny koszt prac remontowych i modernizacyjnych to 44 056 zł.
W zakresie remontu i modernizacji wchodziło m.in.:
- wybudowanie szamba i sieci wodno-kanalizacyjnej dzięki czemu powstała łazienka i dostęp do wody,
- wymieniono całkowicie instalację elektryczną,
- wyremontowano pomieszczenie biblioteczne i korytarz,
- wykonano nowe schody wejściowe i wymieniono drzwi wejściowe,
- odnowiono frontową elewację budynku.

- październik - powstała profesjonalna strona internetowa biblioteki: www.mgbpkorsze.pl.

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zajmuje I miejsce w województwie i 15 w kraju w Rankingu Bibliotek organizowanym przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą”.

2013

- lipiec - następuje przeniesienie Filii Bibliotecznej w Garbnie do nowego lokalu zlokalizowanego w budynku nowo powstałej Świetlicy Wiejskiej w Garbnie. Świetlica powstała dzięki pozyskaniu funduszów przez Gminę Korsze z programu „Odnowa i rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Nowy lokal biblioteki to pomieszczenie o pow. 37 m², w którym ulokowano księgozbiór wypożyczalni i czytelni oraz 3 stanowiska komputerowe. W odrębnym pomieszczeniu na ok. 14 m² zorganizowano „Kącik Malucha” dla dzieci. Oprócz tego biblioteka ma dostęp do pozostałych pomieszczeń Świetlicy tj. sali o pow. ok. 178 m² i pomieszczenia kuchennego, które może wykorzystywać na swoją działalność kulturalną i oświatową.

- październik - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach dostaje w administrację powstałą w Garbnie Świetlicę Wiejską. Zostaje zatrudniony opiekun świetlicy na ½ etatu, który w godzinach popołudniowych prowadzi zajęcia dla dzieci oraz sprawuje opiekę nad Świetlicą Wiejską.

- listopad - Biblioteka znalazła się w pierwszej dziesiątce laureatów Rankingu Bibliotek organizowanym przez Instytut Książki we współpracy z „Rzeczpospolitą” i zajęła zaszczytne 8 miejsce na 763 biblioteki z całego kraju biorące udział w Rankingu.

- grudzień - powstaje Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży przy Oddziale dla dzieci w Korszach.

2014

- I półrocze - zrealizowano projekt pt. „Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka”, na który pozyskano fundusze (ponad 15 000 zł) z małych projektów w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt polegał na realizacji zajęć warsztatowych, tanecznych, rekreacyjnych i szkoleniowych dla mieszkańców miasta i gminy Korsze. W ramach zajęć odbyły się m.in. warsztaty bibułkowe, cykl zajęć z gimnastyki relaksacyjnej, cykl zajęć tanecznych tańca klasycznego i nowoczesnego, szkolenie z wyrobu ozdób z osiki.

- marzec - Biblioteka w Korszach otrzymuje Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5000 zł, którą odbierają z rąk Ministra Bogdana Zdrojewskiego burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski i dyrektor biblioteki Jadwiga Hajduk.

- wrzesień - powstanie Klubu Seniora „Pod Dębem”.

- październik - Biblioteka zajmuje X miejsce w kraju w Rankingu Bibliotek Instytutu Ksiązki i dziennika „Rzeczpospolita”.

- listopad - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach w ramach Wizyty Studyjnej pt. „Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka - małe projekty, wielkie działania” gościła bibliotekarzy, przedstawicieli instytucji partnerskich oraz stowarzyszeń i innych organizacji działających w sferze kultury z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Na organizację wizyty biblioteka otrzymała dofinansowanie w wys. 5000 zł ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ramach programu „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź. Zobacz. Działaj.”.

- 7 listopad - oficjalne oddanie do użytku nowo wyremontowanego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach. Remont polegał na wymianie całego poszycia dachowego i całkowitej wymianie pokrycia dachu z dachówek ceramicznych. Obejmował również docieplenie stropu oraz wymianę instalacji odgromowej z remontem poddasza i wymianie znajdujących się na nim podłóg. Została odnowiona również elewacja zewnętrzna budynku. Remont wykonano dzięki staraniom Gminy i otrzymaniu dofinansowania ze środków Progr. Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania to 130 000 zł. Koszty własne gminy to kwota 72 243 zł.

2015

- luty - Biblioteka zajmuje II miejsce i nagrodę w wys. 1000 zł w konkursie SBP na najlepsze wizyty studyjne z programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj.”.

- marzec - Miejsko-Gminna Biblioteka w Korszach znalazła się wśród laureatów (spośród 651 bibliotek) projektu „Tablety w Twojej bibliotece” i otrzymała 6 tabletów Apple iPad Air 16GB. Ogólna wartość otrzymanego sprzętu i aplikacji to 12 031 zł.

- październik - Biblioteka po raz czwarty znalazła się wśród laureatów Rankingu Bibliotek organizowanego przez Instytut Książki we współpracy z „Rzeczpospolitą”. Placówka zajęła 19 miejsce w kraju na ok. 800 bibliotek biorących udział w Rankingu.

2016

- Biblioteka pozyskuje w ramach konkursu „Kierunek Wschód” z programu „Przemiany w Regionie - RITA” PAFW dofinansowanie w wysokości 750 zł na realizację projektu pt. „Wesele Ukraińskie”.

- luty - Rozpoczyna działalność punkt biblioteczny w świetlicy wiejskiej w Wandajnach.

- czerwiec - Biblioteka przystępuje do systemu cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA i oferuje swoim czytelnikom dostęp do setek tysięcy współczesnych publikacji naukowych.

2017

- styczeń - Rozpoczął działalność Lokalny Klub Kodowania.

- maj / lipiec - Odeszły na emeryturę trzy pracownice biblioteki: Maria Kubiak - główny księgowy, Halina Wołodko - pracownik czytelni dla dorosłych oraz Elżbieta Kozłowska - pracownik wypożyczalni dla dzieci.

- lipiec - Powstaje punkt biblioteczny w Świetlicy Wiejskiej w Parysie czynny w okresie letnim w każdą środę w godz. 12:00 - 14:30, a w roku szkolnym w każdy poniedziałek w godz. 15:30 - 17:00. Punkt obsługuje pracownik Oddziału dla dzieci w Korszach. W ramach punktu prowadzone są również zajęcia dla dzieci.

- sierpień / wrzesień - przeprowadzono remont poszczególnych działów biblioteki przez co stały się one bardziej nowoczesne i przyjazne użytkownikom.

- listopad - Biblioteka wzięła udział w konkursie „Kinder Mleczna Kanapka - Przerwa na wspólne czytanie”. Spośród tysiąca zgłoszonych bibliotek w całej Polsce biblioteka zajęła 17 miejsce, zaś w województwie warmińsko-mazurskim miejsce I i wygrała 250 książek dla dzieci oraz 2 pufy do wspólnego czytania.

- listopad - Biblioteka zajmuje 41 miejsce w kraju w Rankingu Bibliotek Instytutu Książki i dziennika „Rzeczpospolita” na 650 zgłoszonych bibliotek.

2018

- luty - Do wieczności odchodzi Anna Konopka - długoletnia bibliotekarka Filii Bibliotecznej w Łankiejmach.

- marzec - Trzy członkinie Klubu Seniora „Pod Dębem” działającego przy bibliotece zostały wybrane do Rady Seniorów Gminy Korsze.

- kwiecień - Biblioteka otrzymała trzy roboty Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami, trzy gry edukacyjne Scottie Go! oraz trzy tablety w ramach przystąpienia do projektu „Kodowanie w bibliotece”.

- wrzesień - pod honorowym patronatem Burmistrza Korsz Ryszarda Ostrowskiego w Bibliotece w Korszach odbyła się uroczystość 70-lecia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach.

- listopad - Biblioteka zajmuje 19 miejsce w kraju w Rankingu Bibliotek Instytutu Książki i dziennika „Rzeczpospolita” na 750 bibliotek biorących udział w Rankingu.

2019

- Biblioteka realizowała projekt pt. „Warmia i Mazury jakich nie znacie” w ramach programu „Równać Szanse”. Na realizację projektu biblioteka otrzymała 8400 zł. Całkowity koszt projektu to 10 545 zł. Projekt skierowany był do młodzieży zamieszkującej miasto i gminę Korsze. Udział w projekcie wzięło 13 osób z całej gminy.

- styczeń - W bibliotece głównej oraz filiach bibliotecznych wprowadzono automatyzację usług bibliotecznych w systemie bibliotecznym MAK+, z możliwością zamawiania i rezerwowania przez użytkowników potrzebnych publikacji.

- listopad - po raz kolejny Biblioteka zajmuje 31 miejsce w kraju i 4 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w Rankingu Bibliotek Instytutu Książki i dziennika „Rzeczpospolita” na ponad 800 bibliotek biorących udział w Rankingu.

2020

- listopad - Biblioteka zajmuje 18 miejsce w kraju i 4 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w Rankingu Bibliotek Instytutu Książki i dziennika „Rzeczpospolita” na ponad 800 bibliotek biorących udział w Rankingu.

2021

- lipiec - Odeszła na emeryturę Jadwiga Hajduk - dyrektor biblioteki. Na jej miejsce przychodzi Katarzyna Kietlińska.

- grudzień - Biblioteka zajmuje 151 miejsce w kraju w Rankingu Bibliotek Instytutu Książki i dziennika „Rzeczpospolita” na ponad 800 bibliotek biorących udział w Rankingu.

- grudzień - przeprowadzono termomodernizację Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach. Zadanie polegało na dociepleniu ścian zewnętrznych, fundamentowych i dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie ledowe oraz montażu na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy 4 kWp. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa Efektywność energetyczna dla Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dla Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Całkowita wartość zadania to 614 578,88 zł.

2022

- luty - Odeszła na emeryturę Zofia Janczewska - pracownik wypożyczalni dla dorosłych.

- luty - Biblioteka zrealizowała projekt „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim”. Za udział w projekcie Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przekazała bibliotece sześć nowych laptopów.

- listopad - Biblioteka otrzymała sprzęt komputerowy od Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

2023

- Biblioteka realizowała projekt pt. „Pasja. Inspiracja. Integracja.” w ramach programu „Równać Szanse”. Na realizację projektu biblioteka otrzymała 12 000 zł. Całkowity koszt projektu to 14 000 zł.

- wrzesień - Dzięki Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej nasza biblioteka wzbogaciła się o 117 książek z dużą czcionką.