REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORSZACH


Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach jest instytucją kultury i działa na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach nadanego Uchwałą nr XXXIV/229/2013 z dn. 26.03.2013r. Rady Miejskiej w Korszach 

2. Niniejszy regulamin określa:

1) Zasady zarządzania Biblioteką,
2) Organizację wewnętrzną Biblioteki,
3) Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych.

3. Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie:

1) Biblioteka – należy przez to rozumieć – Miejsko-Gminna Bibliotekę Publiczną w Korszach,
2) Dyrektor – należy przez to rozumieć – Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach,
3) Zakres czynności – należy przez to rozumieć obowiązki i uprawnienia wyznaczone dla określonego stanowiska pracy i pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

4. Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskała z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

5. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.

6. Siedziba Biblioteki znajduje się w Korszach, przy ulicy Wolności 16.

7. Obowiązki Biblioteki jako zakładu pracy oraz obowiązki pracowników i inne sprawy związane ze stosunkiem pracy, określa Regulamin Pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach.

8. Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki określa regulamin wynagradzania zatwierdzany przez Dyrektora.

9. Do realizacji zadań wynikających ze Statutu Biblioteki zostały powołane niżej wymienione komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

1) Działy Udostępniania:
- Oddział dla Dorosłych,
- Oddział dla Dzieci,
- Filie Biblioteczne w Łankiejmach, Sątocznie, Kraskowie i Garbnie,
- punkty biblioteczne,
2) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
3) Dział Finansowo – Księgowy,
4) Samodzielne stanowiska pracy:
- specjalista ds. komputeryzacji
- pracownik gospodarczy

10. Do zadań Biblioteki nie wynikających ze Statutu należy prowadzenie świetlicy wiejskiej w Garbnie zgodnie z Umową użyczenia z dnia 21.06.2013r. Zadanie to wymaga zatrudnienia:
- specjalisty ds. świetlicy

Rozdział II
Zarządzanie Biblioteką

§ 2.

1. Dyrektor zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach.

2. Dyrektor odpowiada w szczególności za:

1) realizację zadań statutowych i planów działalności Biblioteki,
2) gospodarkę finansową, w tym gospodarowanie mieniem instytucji,
3) politykę kadrową,
4) właściwe warunki pracy, przestrzeganie przepisów BHP, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych powszechnie obowiązujących.

3. Pracodawcą dla Dyrektora i pozostałych pracowników jest Instytucja Kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach.

4. Instytucję Kultury – Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Korszach wobec pracowników reprezentuje Dyrektor. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki w zakresie prawa pracy.

5. Dyrektora powołuje i odwołuje BURMISTRZ KORSZ.

1) W zakresie powołania Burmistrz Korsz określa składniki wynagrodzenia dyrektora oraz wysokość tego wynagrodzenia – zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2) Wobec Dyrektora czynności z zakresu Kodeksu Pracy wyłączając powołanie i odwołanie, nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz ustalanie struktury i wysokości wynagrodzenia, nagród i dodatków wykonuje starszy bibliotekarz zatrudniony w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach.

§ 3.

1. Dyrektor upoważniony jest do wydawania zarządzeń regulujących funkcjonowanie Biblioteki.

2. W zakresie zarządzania Dyrektor podpisuje w szczególności:

1) zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, regulaminy i inne akty prawne o charakterze wewnętrznym,
2) decyzje i polecenia służbowe o charakterze ogólnym i organizacyjnym oraz związane z realizacją zadań Biblioteki,
3) korespondencję zewnętrzną kierowaną do instytucji publicznych, instytucji państwowych oraz kontrahentów umów cywilnych,
4) informacje, sprawozdania i wnioski o charakterze problemowym wychodzące na zewnątrz Biblioteki,
5) sprawozdania z realizacji zadań pokontrolnych,
6) pisma i dokumenty w sprawach należących do zakresu działania i uprawnień Dyrektora.

3. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w szczególności:

1) zawiera umowy o pracę z pracownikami, podpisuje wypowiedzenia umów o pracę oraz wszelkie pisma związane ze stosunkiem pracy,
2) ustala poziom wynagrodzeń pracowników w Regulaminie Wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach
3) udziela kar porządkowych pracownikom,
4) współpracuje ze związkami zawodowymi w zakresie wymaganym w powszechnie obowiązujących przepisach,
5) rozpatruje skargi i wnioski w ramach postępowania skargowego regulowanego przez KPA,
6) rozstrzyga sporne sprawy kompetencyjne pomiędzy pracownikami.

4. W czasie usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Biblioteki (spowodowanej np. chorobą, urlopem) dłuższej niż 7 dni, akty prawne i pisma w sprawach określonych w ust. 2, pkt 2 podpisuje Główny Księgowy lub wyznaczony pracownik. Zasady podpisywania pism i dokumentów powinny być uregulowane poprzez upoważnienia personalne.

§ 4.

1. Dyrektor realizuje swoje zadania kierownicze przy pomocy Głównego Księgowego.

2. Zakres czynności Głównego Księgowego określa Dyrektor.

3. Zakresy czynności dla pozostałych pracowników ustala Dyrektor.

4. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Głównego Księgowego wynikają z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

5. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) planowe i celowe realizowanie budżetu instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) ustalanie stanu i wyniku finansowego,
3) sporządzanie rocznych planów finansowych, analiz, sprawozdań statystycznych i bilansowych,
4) dokonywanie wstępnej kontroli:
a. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) prowadzenie rachunku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach oraz wykonywanie innych obowiązków zgodnie z przepisami o głównych księgowych,
6) bieżące aktualizowanie zmian w prawie w zakresie wykonywanych obowiązków i czynności,
7) informowanie Dyrektora o stanie środków finansowych.

6. Główny Księgowy jest uprawniony do:

1) dysponowania wspólnie z Dyrektorem Biblioteki majątkiem zakładowym oraz zaciągania zobowiązań finansowych w granicach określonych przepisami,
2) występowania jako pełnomocnik Dyrektora Biblioteki przy dysponowaniu rachunkami bankowymi i wydawania innych dyspozycji o charakterze finansowo-księgowych wynikających z przepisów szczególnych,
3) określenia zasad, według których mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości finansowej,
4) egzekwowania od podległych pracowników obowiązku udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienie do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji,
5) egzekwowania od innych pracowników usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących między innymi :
- przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów,
- systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej,
6) występowania do Dyrektora Biblioteki z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień,

7. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za:

1) prawidłowe zorganizowanie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
2) ustalanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych w rachunkowości,
3) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów rachunkowych,
4) zabezpieczenie prawidłowej organizacji pracy Działu Finansowo – Księgowego oraz sprawne i terminowe wykonywanie zadań,
5) przestrzeganie przez pracowników Działu Finansowo - Księgowego przepisów prawnych,
6) prawidłowe opracowywanie i realizacje planu budżetowego Biblioteki,
7) właściwą współpracę z komórkami innych Działów,
8) przestrzeganie przez pracowników Działu Finansowo - Księgowego przepisów dotyczących dyscypliny pracy (regulamin pracy) i innych wewnętrznych aktów prawnych, dotyczących obowiązków pracowniczych.

§ 5.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach w zakresie praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor albo ustanowiony przez niego pełnomocnik w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

2. Czeki, przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego, jak również dokumenty stanowiące podstawę do otrzymywania lub wydatkowania przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczna w Korszach środków pieniężnych lub towarów podpisuje Dyrektor i Główny Księgowy.

3. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i podpisywania dokumentów wymienionych w ust. 2 mogą być upoważnieni inni pracownicy (zgodnie z dyspozycją upoważniającego), którzy działają wyłącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Rozdział III
Organizacja wewnętrzna

§ 6.

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.

2. W Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.

3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

4. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Działy Udostępniania:
- Oddział dla Dorosłych,
- Oddział dla Dzieci,
- Filie Biblioteczne w Łankiejmach, Sątocznie, Kraskowie i Garbnie,
- punkty biblioteczne
2) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
3) Dział Finansowo – Księgowy,
4) Samodzielne stanowiska pracy:
- specjalista ds. komputeryzacji
- pracownik gospodarczy
5) Świetlica wiejska w Garbnie.
- specjalista ds. świetlicy

5. Wszystkie działy i samodzielne stanowiska pracy podlegają Dyrektorowi.

6. Szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Biblioteki określają zakresy czynności ustalone przez Dyrektora personalnie.

Rozdział IV
Zadania wspólne komórek organizacyjnych

§ 7.

Wszystkie komórki organizacyjne obowiązane są do współdziałania i uzgadniania kierunków współpracy w przypadku wykonywania przypisanych zadań wymagających współpracy.
Koordynację prac przy załatwianiu spraw wymagających współdziałania większej ilości komórek organizacyjnych prowadzi ta z nich, która jest merytorycznie odpowiedzialna za wykonanie danego zadania, wskazana przez Dyrektora.

Rozdział V
Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 8.

Do zadań Działu Finansowo – Księgowego należy:

1. Sporządzanie, przyjmowanie i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
2. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej.
3. Sprawowanie kontroli wewnętrznej.
4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Prowadzenie kasy instytucji.
6. Kontrola pod względem finansowym nawiązywanych umów.
7. Terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
8. Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i rodzinnych.
9. Naliczanie podatków i terminowe regulowanie zobowiązań.
10. Rozliczenia z ZUS – naliczanie składek wypełnianie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych - przekaz elektroniczny do ZUS.
11. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych.
12. Prowadzenie analityki i syntetyki zgodnie z zakładowym planem kont.
13. Sporządzanie inwentaryzacji.
14. Sporządzanie sprawozdawczości.
15. Sporządzanie bilansu jednostki.
16. Systematyczne bieżące analizowanie gospodarki finansowej instytucji i przekazywanie aktualnych informacji Dyrektorowi.
17. Stosowanie procedur Kontroli Zarządczej.
18. Wykonywanie czynności z zakresu Archiwum, a mianowicie:

1) przejmowanie, przechowywanie, zabezpieczanie oraz prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych z poszczególnych komórek MGBP,
2) udostępnianie materiałów przechowywanych w Archiwum,
3) inicjowanie brakowania materiałów kategorii B,
4) udział w pracach komisji mającej za zadanie ocenę i wydzielenie dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania,
5) występowanie do Archiwum Państwowego o zgodę na wybrakowanie wytypowanej dokumentacji.

§ 9.

1. Działy Udostępniania pracują w oparciu o regulamin pracy i regulamin udostępniania zatwierdzony przez Dyrektora.

2. Do zadań Działów Udostępniania, czyli Oddziału dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, Filii Bibliotecznych należy:
1) Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
2) Prenumerata i prowadzenie ewidencji czasopism,
3) Komputerowe opracowywanie zbiorów w elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym MAK +
4) Obsługa użytkowników biblioteki, w szczególności udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, regionalnych.
5) Codzienna ewidencja czytelników i usług.
6) Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej a także gromadzenie i udostępnianie innych materiałów informacyjnych, dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy, gospodarczy regionu.
7) Rzetelne przygotowywanie statystyki miesięcznej i rocznej.
8) Systematyczne egzekwowanie od czytelników zwrotu wypożyczonych materiałów.
9) Okresowe kontrole zbiorów (skontrum) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) Organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu literatury, sztuki, kultury i nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego regionu.
11) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa, zaspakajania potrzeb czytelniczych i kulturalnych.
12) Współpraca z Bibliotekami Publicznymi w powiecie Kętrzyńskim.
13) Podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.
14) Pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych i sporządzanie wniosków aplikacyjnych oraz rozliczanie projektów.
15) Pozyskiwanie sponsorów.
16) Promocja i reklama imprez.
17) Wprowadzanie aktualnych informacji na witrynę internetową Biblioteki.
18) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji organizowanych imprez.
19) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych lub określonych przez Dyrektora.
20) W miarę potrzeb prowadzenie punktów bibliotecznych.
21) Utrzymanie czystości w miejscu pracy.
22) Stosowanie procedur Kontroli Zarządczej.

3. Podstawowe zadania punktów bibliotecznych:
1) Wypożyczanie prezencyjne i na zewnątrz zbiorów bibliotecznych czytelnikom.
2) Zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy.
3) Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (dziennika punktów bibliotecznych) oraz sprawozdań statystycznych.
4) Dbałość o powierzone książki, czuwanie nad właściwym ich wykorzystywaniem.

§ 10.

Do zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy:

1) gromadzenie wydawnictw ciągłych, zwartych i specjalnych do filii i innych komórek organizacyjnych Biblioteki,
2) opracowanie formalne i rzeczowe materiałów wpływających do Biblioteki,
3) uczestniczenie w pracach związanych z selekcją zbiorów w filiach,
4) udzielanie pracownikom filii informacji i porad w zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji zbiorów,
5) kontrolowanie prawidłowości wykonania prac w zakresie ewidencji i opracowania zbiorów oraz selekcji,
6) prowadzenie sumarycznej ewidencji wpływów,
7) przygotowywanie materiałów dotyczących zbiorów, niezbędnych do sporządzenia rocznej statystyki dla potrzeb GUS,
8) prowadzenie warsztatu pracy niezbędnego do realizacji wszystkich zadań Działu,
9) realizowanie na wewnętrznych szkoleniach bibliotekarzy zajęć z zakresu gromadzenia i opracowania zbiorów,
10) szkolenie bibliotekarzy w zakresie obsługi programu MAK+,
11) współpraca z księgarniami, hurtowniami, antykwariatami, bibliotekami i innymi instytucjami w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów,
12) techniczne przygotowanie do wypożyczania zakupionych pozycji,
13) stosowanie procedur Kontroli Zarządczej.

§ 11.

Samodzielne stanowiska pracy:

1. Do zadań na samodzielnym stanowisku specjalista ds. komputeryzacji należy:
1) administrowanie siecią komputerową Biblioteki,
2) wyszukiwanie, analizowanie i opiniowanie programów komputerowych i sprzętu zgodnie z aktualnymi potrzebami Biblioteki,
3) przedstawianie wniosków i opinii w sprawie zakupu sprzętu i oprogramowania dla Biblioteki,
4) współudział w przygotowywaniu dokumentacji na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
5) zapewnienie stałego dostępu do zasobów zgromadzonych na serwerach Biblioteki,
6) konserwacja sprzętu i aktualizacja oprogramowania używanego w Bibliotece,
7) utrzymywanie serwerów w trybie ciągłej pracy poprzez:
- diagnozowanie uszkodzeń i podejmowanie odpowiednich działań w celu ich usunięcia,
- testowanie, analizowanie, konfigurowanie aplikacji sieciowych w celu uzyskania maksymalnej niezawodności i bezpieczeństwa,
- wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń sieciowych (włamania, wirusy, trojany),
8) archiwizacja zbiorów danych Biblioteki,
9) archiwizacja, na żądanie pracowników, zbiorów danych przez nich gromadzonych,
10) konfigurowanie i uruchamianie, w miarę zapotrzebowania, nowych usług w Bibliotece,
11) wdrażanie zakupionych przez Bibliotekę programów komputerowych,
12) szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego,
13) stosowanie procedury Kontroli Zarządczej.

2. Do zadań na samodzielnym stanowisku Pracownik gospodarczy należy:
1) dbanie o utrzymanie obiektu Biblioteki w Korszach oraz jego otoczenia w czystości,
2) dbanie o należyty stan zieleni wokół obiektu Biblioteki, prowadzenie prac pielęgnacyjnych i upiększających,
3) techniczne przygotowanie do wypożyczania zakupionych pozycji książkowych oraz bieżąca konserwacja książek,
4) pomoc przy dostarczaniu książek i obsłudze punktu bibliotecznego,
5) przynoszenie i odnoszenie korespondencji oraz prasy,
6) dokonywanie zakupów i zaopatrywanie w materiały i środki niezbędne do utrzymania czystości i porządku w Bibliotece,
7) odśnieżanie dojścia do Biblioteki,
8) pomoc przy organizowaniu imprez bibliotecznych,
9) stosowanie procedury Kontroli Zarządczej.

3. Do obowiązków specjalisty ds. świetlicy należy w szczególności:
1) Stały nadzór nad świetlicą wiejską,
2) Stały nadzór nad udostępnianiem kluczy do świetlicy,
3) Prowadzenie rejestru wydawanych kluczy do świetlicy,
4) Bieżąca wymiana informacji z Administratorem w zakresie ustalania i aktualizacji harmonogramu udostępniania świetlicy,
5) Zgłaszania do Administratora usterek, awarii, potrzeb,
6) Udostępnianie świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem, na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe,
7) Dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania ze świetlicy,
8) Dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz przyległym terenie,
9) Zapoznanie osób korzystających z obiektu z regulaminem korzystania ze świetlicy, przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym,
10) Każdorazowego odbioru świetlicy po zakończeniu zebrań, spotkań, uroczystości.
11) stosowanie procedury Kontroli Zarządczej.

4. Z chwilą zatrudnienia innych specjalistów związanych z działalnością Biblioteki zostanie określony zakres zadań do danego stanowiska.

Rozdział VI
Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników

§ 12.

1. Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników określają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym ustawa Kodeks pracy, przepisy ustaw i rozporządzeń branżowych oraz przepisy wewnętrzne m.in. Regulamin pracy.

2. Do obowiązków pracownika należy w szczególności:

1) zaznajomić się i stosować przepisy BHP, o ppoż., o ochronie mienia, o ochronie danych osobowych, tajemnicy służbowej, dyscypliny pracy, porządku i toku pracy, dot. czynności kancelaryjnych i inne wskazane w zakresie czynności celem zorganizowania stanowiska pracy na poziomie gwarantującym właściwe wykonywanie zadań,
2) zaznajomić się z zakresem swoich obowiązków, odpowiedzialnością i uprawnieniami związanymi ze stanowiskiem i pracą oraz trybem załatwiania określonych spraw,
3) rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków i czynności,
4) właściwe i odpowiedzialne gospodarowanie powierzonymi materiałami i sprzętem,
5) efektywne wykorzystanie czasu pracy na realizację przydzielonych zadań,
6) niezwłoczne powiadomienie bezpośredniego przełożonego o zaistnieniu czy zagrożeniu zaistnienia sytuacji niepożądanych naruszeń w zakresie mienia, niegospodarności i nadużyciach na szkodę Biblioteki,
7) informowanie przełożonego o stanie bieżących prac i ewentualnych trudnościach,
8) podnoszenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
9) wykonywanie czynności zleconych przez przełożonych związanych z działalnością Biblioteki, a nie ujętych w indywidualnym zakresie czynności,
10) stała dbałość o autorytet i dobre imię Biblioteki, a także dążenie do stworzenia właściwych i niekonfliktowych stosunków międzyludzkich, międzypracowniczych i koleżeńskich.
11) dokładne rozliczanie w przypadku przejścia na inne stanowisko lub rozwiązania umowy o pracę z posiadanej dokumentacji, sprzętu, pieczątek, pożyczek i zaliczek, wypożyczonej literatury i innych przedmiotów oraz protokolarne przekazanie dokumentów pracownikowi wskazanemu przez bezpośredniego przełożonego.
12) stosowanie procedur Kontroli Zarządczej.

3. Pracownik ponosi odpowiedzialność wobec bezpośredniego przełożonego za wypełnianie obowiązków wynikających z zakresu czynności, a przede wszystkim za:

1) terminowość i jakość wykonywanej pracy na powierzonym stanowisku,
2) powierzone mu wartości majątkowe Biblioteki,
3) rzetelne, prawidłowe i zgodne z rzeczywistością opracowywanie dokumentacji związanej z jego stanowiskiem pracy,
4) przestrzeganie regulaminu pracy i innych przepisów regulujących obowiązki i uprawnienia pracownicze.

4. Pracownik jest uprawniony między innymi do:

1) otrzymania od przełożonego indywidualnego zakresu czynności i odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku,
2) otrzymania od przełożonego instruktażu i wyjaśnień dotyczących sposobu załatwiania wniosków usprawniających czynności zadań dodatkowych,
3) składania wniosków usprawniających pracę,
4) otrzymania przydziału środków niezbędnych do wykonywania zadań.

5. Pracownikowi zabrania się:

1) Stawiania się w pracy czy wykonywania pracy w stanie nietrzeźwości.
2) Przebywania na terenie Biblioteki poza godzinami pracy, a w razie zaistnienia takiej konieczności poinformowanie o tym fakcie Dyrektora Biblioteki.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 13.

1. Na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz zawartych w nim ramowych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności opracowuje się na piśmie lub aktualizuje podległym pracownikom szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności.

2. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Dyrektor Biblioteki może dla poszczególnych stanowisk pracy rozszerzyć zakresy czynności i zadania dodatkowe wynikające z bieżących potrzeb – zgodnie z kwalifikacjami pracowników.

3. Zakresy czynności pracowników opracowuje i zatwierdza Dyrektor Biblioteki.

4. Zakres czynności powinien być opatrzony datą i podpisany przez pracownika przyjmującego obowiązki.

§ 14.

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Dyrektora Biblioteki został ustalony w niniejszym Regulaminie.

Schemat organizacyjny Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 15.

Zmiany regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 16.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Poprzednio obowiązujący regulamin traci moc.