NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

dodano: 24.05.2017
autor: Jadwiga Hajduk
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Garbnie

z dnia 23 maja 2017 r. 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -
opiekun Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Garbno, gmina Korsze.


1. Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, ul. Wolności 16, 11-430 Korsze.

2. Określenie stanowiska:

Opiekun Świetlicy Wiejskiej.

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia, czas pracy:

Umowa o pracę na 1/2 etatu. Świetlica Wiejska w miejscowości Garbno. Zatrudnienie od czerwca 2017 r. Godziny popołudniowe.

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: min. średnie,
- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
- odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno - rekreacyjną,
- umiejętność prowadzenia zajęć kulturalnych, rekreacyjnych,
- organizowanie zajęć świetlicowych dla dzieci i dorosłych,
- organizowanie imprez,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
- wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
- mile widziana znajomość przepisów i wiedza na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym kandydata, adresem e-mail – jeżeli kandydat posiada),
- życiorys (CV),
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i dodatkowe umiejętności,
- świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
- oświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki, m.in.:
     - Organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
     - Prowadzenie warsztatów i zespołów zainteresowań,
     - Udzielanie pomocy merytorycznej zespołom zainteresowań,
     - Współpraca ze szkołą, organizacjami pozarządowymi, radą sołecką, zespołami amatorskimi, itp.,
     - Pozyskiwanie środków zewnętrznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o   ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach, 11-430 Korsze, ul. Wolności 16 lub pocztą na adres Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „nabór na stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej w Garbnie” w terminie do dnia 10 czerwca 2017 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.