NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

dodano: 31.12.2015
autor: Jadwiga Hajduk
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach ul. Wolności 16, 11-430 Korsze.

Kandydat powinien spełniać zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) następujące wymagania:


Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

1. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.

2. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

3. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:

Kandydat powinien:

1. Posiadać obywatelstwo polskie.

2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

4. Znajomość przepisów prawnych: z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność organizacji pracy, pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

2. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych.

3. Dobra znajomość programów (Word, Excel, Open Office, Płatnik), programów księgowych oraz sprzętu biurowego.

4. Dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, zdolność analitycznego myślenia.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

1. Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów,instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Prowadzenie rachunkowości Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach.

3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności: operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań miesięcznych z realizacji planu finansowego.

6. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.

7. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.

8. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.

9. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.

10. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.

11. Obsługa programów komputerowych finansowych w tym min. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.

12. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US.

13. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

14. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych.

15. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych, środków trwałych i ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16. Rozliczanie pozyskanych środków finansowych (w tym unijnych).

17. Stosowanie procedur Kontroli Zarządczej.

18. Wykonywanie czynności z zakresu Archiwum, a mianowicie:
1) przejmowanie, przechowywanie, zabezpieczanie oraz prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych z poszczególnych komórek MGBP,
2) udostępnianie materiałów przechowywanych w składnicy akt,
3) inicjowanie brakowania materiałów kategorii B,
4) udział w pracach komisji mającej za zadanie ocenę i wydzielenie dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania,
5) występowanie do Archiwum Państwowego o zgodę na wybrakowanie wytypowanej dokumentacji.

19. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

1. Curriculum Vitae.

2. List motywacyjny.

3. Dyplom lub odpis dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

4. Świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia oraz staż pracy w księgowości.

5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

Informacje dodatkowe:

1. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

2. Oferty należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach, ul. Wolności 16, 11-430 Korsze, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach” w terminie do 11 stycznia 2016r. do godz. 15.00

3. Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki Publicznej po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

4. Informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego udziela Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach Jadwiga Hajduk, Tel. 730955223

5. Wymiar czasu pracy na stanowisku głównego księgowego – ½ etatu.

6. Planowane zatrudnienie od 01 marca 2016 r.

7. Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach zastrzega sobie prawo odwołania postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyn.


Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach
Jadwiga Hajduk