KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORSZACH

dodano: 07.07.2021
autor: Gmina Korsze, MGBP Korsze
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: pełen etat
Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na okres 4 lat od dnia 29.07.2021 roku
Miejsce wykonywania pracy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, ul. Wolności 16, 11-430 Korsze

I. Wymagania niezbędne (formalne):

1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej trzyletni staż pracy,
3) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289),
7) stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
8) przedstawienie w formie pisemnej „Programu działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na lata 2021-2025” według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia.

II. Wymagania pożądane:

1) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza bibliotek, oraz przepisów prawnych: ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy – Kodeks pracy, a także zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
2) doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i kierowaniu zespołami ludzkimi,
3) doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych oraz animacji i edukacji kulturalnej,
4) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy pod presją czasu,
5) znajomość środowisk artystycznych oraz społeczności lokalnej, mile widziane ewentualne prowadzenie działalności twórczej na rzecz społeczności lokalnej.

III. Zakres zadań na stanowisku:

1) kierowanie bieżącą działalnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
2) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem filii i punktów bibliotecznych,
3) realizacja celów i zadań statutowych oraz przyjętego Programu działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach,
4) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Korsze, innymi bibliotekami działającymi w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, bibliotekami szkolnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności MGBP Korsze,
5) prowadzenie gospodarki finansowej instytucji w oparciu o obowiązujące przepisy,
6) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów unijnych,
7) opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych,
8) sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności,
9) sprawowanie nadzoru nad majątkiem instytucji.

IV. Wymagane dokumenty:

Własnoręcznie podpisana oferta o przystąpieniu do konkursu zawierająca:
1) imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe kandydata,
2) informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. I i II,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje (m.in. dyplomy, świadectwa, certyfikaty), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
4) opis ewentualnej działalności twórczej, społecznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć,
5) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
6) opracowany przez kandydata „Program działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata 2021-2025”, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
7) inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje itp.),
8) oświadczenia kandydata:
a) o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
b) o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub w przypadku obcokrajowców kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego w przepisach o służbie cywilnej,
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. Nr 2021 r. poz. 289),
f) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach przedłożonych do konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na potrzeby procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)”,
g) o zapoznaniu się z projektem umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach oraz Programu działania na lata 2021-2025.

V. Termin i miejsce składania oferty o przystąpieniu do konkursu oraz wymaganych dokumentów

1. Ofertę konkursową wraz z załącznikami należy składać do dnia 21 lipca 2021 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach” w Urzędzie Miejskim w Korszach, 11-430 Korsze, ul. Adama Mickiewicza 13 do godziny 14.00. Oferty można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Pozostałe informacje

1. Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap: ocena wniosków pod kątem spełniania wymagań niezbędnych (formalnych), II etap: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat przedstawi swój dotychczasowy przebieg działalności zawodowej, społecznej, twórczej oraz zarys koncepcji zarządzania biblioteką.
3. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wydania niniejszego zarządzenia. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego to dzień nie późniejszy niż 26 lipca 2021 r.
4. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach w siedzibie biblioteki przy ul. Wolności 16, 11-430 Korsze, tel. 89 754-01-23.

Więcej informacji na stronie: