DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Dostępność cyfrowa

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mgbpkorsze.pl.

Data publikacji strony internetowej: 17.10.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona aktualizowana jest na bieżąco.

Oświadczenie sporządzono: 23.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

- nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
- część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej (wszystko jest jako tekst),
- wszystkie linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego zaznaczenia pozwalającego na ich rozpoznawanie przez osoby nie rozróżniające kolorów,
- filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu,
- fotografie oraz galerie zamieszczone w serwisie nie posiadają opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej,
- udostępniane treści nie zostały przygotowane z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu,
- strona www.mgbpkorsze.pl nie posiada Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1-2018) Checked to level AA.

Opisane niezgodności zostały zidentyfikowane w wyniku samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Wprowadzamy sukcesywnie zmiany służące rozwiązywaniu kolejnych problemów, które szczegółowo wskazujemy w deklaracji dostępności. Prowadzimy również działania na rzecz doskonalenia całego procesu przygotowania i publikowania dostępnych treści oraz dokumentów.

Ułatwienia

Strona www.mgbpkorsze.pl ułatwia dostęp dla osób niepełnosprawnych dzięki zastosowaniu skrótów klawiszowych, która pomaga rozwiązywać problemy z dostępnością, takie jak:

- Zwiększ rozmiar czcionki / tekstu (naciskając jednocześnie Ctrl oraz +)
- Zmniejsz rozmiar czcionki / tekstu (naciskając jednocześnie Ctrl oraz -)

Istnieje również możliwość:

- Nawigacji za pomocą klawiatury

Formularze są poprzedzone informacją o błędach wykrytych podczas walidacji, czyli sprawdzania poprawności wprowadzanych w nich danych.

Pod adresem www.mgbpkorsze.pl dostępne są:

- Dane teleadresowe siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach
- Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Każdy użytkownik Biblioteki ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Za rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiada Katarzyna Kietlińska - Dyrektor, telefon 89 754 01 23, e-mail: dyrektor@mgbpkorsze.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Katarzyna Kietlińska - Dyrektor, telefon 89 754 01 23, e-mail: dyrektor@mgbpkorsze.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach obejmuje swoją działalnością obszar Miasta i Gminy Korsze. Sieć biblioteczną na terenie miasta i gminy Korsze tworzą: Biblioteka Główna i 4 filie biblioteczne:


1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, ul. Wolności 16, 11-430 Korsze

- Dla użytkowników Biblioteki dostępne jest 1 wejście od ulicy Wolności - wejście po schodach (3 stopnie) na poziom parteru, które posiada podjazd dla wózków
inwalidzkich bez barierek.
- Przy Bibliotece istnieje parking, lecz nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
- Brak progów oraz szeroko otwierane drzwi na parterze budynku, umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla użytkowników.
- W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. W korytarzu prowadzącym do niej z hallu są schody (2 stopnie), na których znajduje się podjazd z poręczą.
- Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
- W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
- Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- Czytelnikom ze szczególnymi potrzebami - osobom słabo widzącym, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach umożliwia bezpłatny dostęp do audiobooków, książek z serii „Duże Litery” oraz platformy Legimi. Bibliotekarze pomagają również w wyborze książek z większą czcionką.
- Czytelnikom, którzy ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia nie mogą dotrzeć do Biblioteki, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach umożliwia wypożyczanie poprzez usługę „Książka na telefon”. Wystarczy zadzwonić do placówki bibliotecznej, uzgodnić z bibliotekarzem tytuły książek oraz termin ich przekazania.
- W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
- Na I piętrze budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe, dostępne tylko dla pracowników biblioteki. Na piętro prowadzą schody. Nie ma windy.


2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach - Filia Biblioteczna w Sątocznie, Sątoczno 5, 11-430 Korsze

Filia usytuowana jest w centrum wsi.

- Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście do którego prowadzą schody (3 stopnie) z zamontowanym podjazdem dla wózków z małymi dziećmi. Brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich.
- Lokal Filii znajduje się na parterze budynku współdzielonego z lokalami mieszkalnym.
- Toaleta w lokalu Filii nie jest przystosowana do potrzeb osób na wózku inwalidzkim.
- Z pomieszczenia czytelni do pomieszczenia wypożyczalni prowadzą schody w dół, bez zjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich.
- Do budynku i lokalu Filii można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.
- Biblioteka nie posiada parkingu i wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
- Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
- W Filii nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.
- W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
- Czytelnikom, którzy ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia nie mogą dotrzeć do Biblioteki umożliwia się wypożyczanie książek poprzez usługę „Książka na telefon”. Wystarczy zadzwonić do placówki bibliotecznej, uzgodnić z bibliotekarzem tytuły książek oraz termin ich przekazania.
- Czytelnikom ze szczególnymi potrzebami - osobom słabo widzącym umożliwia się dostęp do książek z serii „Duże Litery”. Bibliotekarz pomaga również w wyborze książek z większą czcionką.


3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach - Filia Biblioteczna w Łankiejmach, Łankiejmy 29, 11-430 Korsze

Filia usytuowana jest w budynku współdzielonym z lokalami mieszkalnymi.

- Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście z poziomu chodnika.
- Lokal Filii znajduje się na parterze.
- Toaleta w lokalu Filii nie jest przystosowana do potrzeb osób na wózku inwalidzkim.
- Do budynku i lokalu Filii można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.
- Biblioteka nie posiada parkingu i wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
- Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
- W Filii nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.
- W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
- Czytelnikom, którzy ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia nie mogą dotrzeć do Biblioteki umożliwia się wypożyczanie książek poprzez usługę „Książka na telefon”. Wystarczy zadzwonić do placówki bibliotecznej, uzgodnić z bibliotekarzem tytuły książek oraz termin ich przekazania.
- Czytelnikom ze szczególnymi potrzebami - osobom słabo widzącym umożliwia się dostęp do książek z serii „Duże Litery”. Bibliotekarz pomaga również w wyborze książek z większą czcionką.


4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach - Filia Biblioteczna w Garbnie, Garbno 36A, 11-430 Korsze

Filia usytuowana jest w budynku świetlicy wiejskiej.

- Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście główne do którego prowadzą schody (1 stopień) z podjazdem dla osób na wózkach inwalidzkich.
- Istnieją jeszcze dwa wejścia boczne usytuowane w pomieszczeniu głównym świetlicy wiejskiej, używane tylko podczas odbywających się tam imprez.
- Lokal Filii znajduje się na parterze budynku współdzielonego z lokalem świetlicy wiejskiej.
- Toaleta w lokalu Filii jest przystosowana do potrzeb osób na wózku inwalidzkim.
- Do budynku i lokalu Filii można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.
- Obok budynku znajduje się parking, lecz brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
- Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
- W Filii nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.
- W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
- Czytelnikom, którzy ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia nie mogą dotrzeć do Biblioteki umożliwia się wypożyczanie książek poprzez usługę „Książka na telefon”. Wystarczy zadzwonić do placówki bibliotecznej, uzgodnić z bibliotekarzem tytuły książek oraz termin ich przekazania.
- Czytelnikom ze szczególnymi potrzebami - osobom słabo widzącym umożliwia się dostęp do książek z serii „Duże Litery”. Bibliotekarz pomaga również w wyborze książek z większą czcionką.


5. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach - Filia Biblioteczna w Kraskowie, Kraskowo 26, 11-430 Korsze

Filia usytuowana jest w budynku współdzielonym z lokalami mieszkalnymi.

- Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście do którego prowadzą schody (4 stopnie). Brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich.
- Lokal Filii znajduje się na parterze, po wejściu na korytarz- pierwsze drzwi po prawej stronie.
- Toaleta w lokalu Filii nie jest przystosowana do potrzeb osób na wózku inwalidzkim.
- Do budynku i lokalu Filii można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.
- Biblioteka nie posiada parkingu. Użytkownicy Filii mogą korzystać z parkingu, który mieści się przy Kościele. Brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
- Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
- W Filii nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.
- W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
- Czytelnikom, którzy ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia nie mogą dotrzeć do Biblioteki umożliwia się wypożyczanie książek poprzez usługę „Książka na telefon”. Wystarczy zadzwonić do placówki bibliotecznej, uzgodnić z bibliotekarzem tytuły książek oraz termin ich przekazania.
- Czytelnikom ze szczególnymi potrzebami - osobom słabo widzącym umożliwia się dostęp do książek z serii „Duże Litery”. Bibliotekarz pomaga również w wyborze książek z większą czcionką.