STATUT


STATUT MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORSZACH

UCHWAŁA NR XXXIV/229/2013 RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567) art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 642, Dz. U. z 2012 poz. 908) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t.: Dz. U. z 2012, poz. 406) Rada Miejska w Korszach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:
1) § 5 uchwały nr XXI/145/99 za Radę Miejską w Korszach z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie wyłączenia  z Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Korszach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach wraz z filiami oraz załącznik nr 1 do tej uchwały,
2) uchwała nr VII/45/2000 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach,
3) uchwała nr XX/140/2001 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Antoni Romanowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/229/2013 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 26 marca 2013 roku


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejsko-GminnaBiblioteka Publiczna w Korszach, zwana dalej „Biblioteką" działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
5) niniejszego Statutu, aktu o utworzeniu oraz innych przepisów prawa.

§ 2.
1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
2. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
3. Biblioteka używa skróconej nazwy "MGBP Korsze".

§ 3.
1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Korsze zwana dalej „Organizatorem”.
2. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.

§ 4.
1. Nadzór bieżący nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Korsz, zwany dalej „Burmistrzem".
2.Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej napis „Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach” oraz pieczęci podłużnej zawierającej pełną nazwę i adres Biblioteki wraz z numerem telefonu oraz numerami NIP i REGON.

§ 5.
Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Korsze, ul. Wolności 16, a terenem jej działania jest Gmina Korsze.


Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 6.
1. Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Korsze.
2. Biblioteka może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych, wynikające z potrzeb kulturalno-oświatowych środowiska.

§ 7.
Do najważniejszych zadań Biblioteki należy w szczególności:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich na zewnątrz,
3) umożliwianie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej,
4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, w tym wydawanie własnych informatorów, biuletynów itp.,
5) tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych,
6) zapewnienie czytelnikom dostępu do światowych zbiorów bibliotecznych za pośrednictwem Internetu,
7) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej, kulturalnej,
8) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym,
9) współpraca z bibliotekami szkolnymi, zwłaszcza w zakresie prowadzenia wspólnej polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
10) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa zaspokajania oświatowych, samokształceniowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców.


Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 8.
1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.
2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jej działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, na czas określony, na okres od trzech do siedmiu lat.

§ 9.
Dyrektor Biblioteki podlega Burmistrzowi, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Biblioteki.

§ 10.
1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do posiadanych stanowisk kwalifikacje.
2. Dyrektor jest przełożonym zatrudnionych pracowników i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
3. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz w oparciu o obowiązujące przepisy.
4. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

§ 11.
1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, w trybie 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Zasady korzystania z Biblioteki i udostępniania zbiorów innym bibliotekom określają regulaminy wewnętrzne wprowadzone zarządzeniem Dyrektora.

§ 12.
W ramach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej działają jej filie w: Garbnie, Kraskowie, Łankiejmach i Sątocznie.

§ 13.
1. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia o charakterze kulturalno-społecznym.
2. Biblioteka współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami utworzonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


Rozdział 4.
Nazwa jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki

§ 14.
Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.


Rozdział 5.
Źródła finansowania działalności Biblioteki

§ 15.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 16.
Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

§ 17.
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i przedstawia go Organizatorowi.

§ 18.
1. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
2. Wysokość dotacji podmiotowej ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora Biblioteki i zatwierdzonego przez Burmistrza.
3. Działalność Biblioteki jest finansowana z:
1) przychodów z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego,
2) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) dotacji z budżetu państwa,
4) dotacji podmiotowych i celowych, o których mowa w ust.1,
5) wpływów z opłat określonych regulaminami wewnętrznymi Dyrektora Biblioteki,
6) darowizn, spadków i zapisów,
7) odsetek bankowych,
8) środków otrzymanych z innych źródeł dozwolonych prawem.

§ 19.
Dyrektor corocznie przedkłada organizatorowi do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Biblioteki za poprzedni rok kalendarzowy w formie i terminach określonych w przepisach prawa.

§ 20.
1. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor albo ustanowiony przez niego pełnomocnik w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
2. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury.


Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 21.
1. Przekształcenia, połączenia lub podziału samorządowej instytucji kultury, jaką jest Biblioteka, może dokonać Rada Miejska w Korszach z zachowaniem trybu przewidzianego w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Z wnioskiem o dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1, może wystąpić Dyrektor Biblioteki, Burmistrz oraz podmioty uprawnione zgodnie ze Statutem Gminy.

§ 22.
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.