OGŁOSZENIE - PRACA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Autor: Jadwiga Hajduk
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Garbnie
z dnia 12 września 2013r.

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- opiekun Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Garbno, gmina Korsze

1. Nazwa i adres jednostki:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, ul. Wolności 16, 11-430 Korsze 

2. Określenie stanowiska:
Opiekun świetlicy wiejskiej

3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia, czas pracy :
Umowa – zlecenie z wynagrodzeniem- ½ minimalnego wynagrodzenia ; Świetlica wiejska w miejscowości Garbno; czas zatrudnienia od 1 października 2013r. do 31 grudnia 2013r.; godziny popołudniowe

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne
- wykształcenie: min. średnie
- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
- odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną, 
- umiejętność prowadzenia zajęć kulturalnych, rekreacyjnych, 
- organizowanie zajęć świetlicowych, 
- organizowanie imprez, 
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
- wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
- mile widziana znajomość przepisów i wiedza na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym kandydata, adresem 
email – jeżeli kandydat posiada), 
- życiorys (CV) 
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
- świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy, 
- oświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
- pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki, m.in.:
 Organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
 Prowadzenie warsztatów i zespołów zainteresowań,
 Udzielanie pomocy merytorycznej zespołom zainteresowań,
 Współpraca ze szkołą, organizacjami pozarządowymi, radą sołecką, zespołami amatorskimi, itp.
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko- Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Korszach, 11-430 Korsze, ul. Wolności 16 lub pocztą na adres Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem 
do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „nabór na stanowisko 
opiekuna świetlicy wiejskiej w Garbnie” w terminie do dnia 24 września 2013r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą 
e-mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Pobierz pliki