Sprawdź, ile oszczędzasz miesięcznie korzystając z biblioteki.
Wpisz ilość usług z których korzystałeś/aś w danym miesiącu.
Na dole kalkulatora ukaże Ci się szacunkowa kwota, którą musiał(a)byś wydać, gdyby nie było biblioteki.

Wypożyczona książka

Wypożyczona książka audiobook

Wypożyczony maga­zyn, cza­so­pi­smo, mie­sięcz­nik, dwutygodnik, tygodnik

Wypo­ży­czona gazeta codzienna

Udział dziecka w zaję­ciach i warsztatach

Udział w kur­sie kom­pu­te­ro­wym dla doro­słych za 1 godzinę

Korzystanie z Internetu za 1 godzinę

Pyta­nie i poszu­ki­wa­nie infor­ma­cji przez biblio­te­ka­rzy